Izrada izveštaja o zatečenom stanju objekta, potrebnog za ozakonjenje objekta, tj. legalizaciju bespravno podignutih objekata.

 

 

Legalizacija (ozakonjenj ) objekata je naknadno izdavanje građevinske i upotrebne dozvole za objekat, odnosno deo objekta koji je izgrađen, odnosno rekonstruisan ili dograđen bez građevinske dozvole, odnosno koji se koristi bez upotrebne dozvole.


Naši licencirani stručnjaci se bave izradom kompletne tehničke dokumentacije koja je potrebna u postupku legalizacije do dobijanja rešenja o ozakonjenju.

 

  • Elaborat geodetskih radova
  • Snimak izvedenog stanja objekta (sastoji se iz opšte, tehničke, numeričke i grafičke dokumentacije)
  • Izjava odgovornog projektanta da objekat ispunjava osnovne zahteve u pogledu nosivosti i stabilnosti
  • Izjavu vlasnika nezakonito izgrađenog objekta da prihvata eventualni rizik korišćenja objekta, sobzirom na minimalnu tehničku dokumentaciju koja je propisana za ozakonjenje
  • U slučaju da nezakonito izgrađeni objekat visokogradnje ima BRGP (bruto razvijenu građevinsku površinu) veću od 2000 m2 i / ili spratnost veću od P+4, sastavni deo izveštaja je i izjava projektanta sa odgovarajućom licencom da objekat ispunjava uslove u pogledu zaštite od požara, prema propisima koji su važili u vreme izgadnje tog objekta