Praćenje sleganja objekata

 

 

Praćenje sleganja objekata i praćenje sleganja i pomeranja mašinskih komponenti

 

Tokom vremena potrebno je periodično proveravati sleganje objekta, tako što se u određenom vremenskom intervalu uvek iznova meri visinska kota na ugrađenim reperima. Poređenjem rezultata računaju se pomaci i deformacije koje nastaju u toku izgradnje ili eksploatacije predmetnog objekta.

 

Takođe, ukoliko gradite objekat u gradskom jezgru, sa širokim iskopom ili na područjima sklonim klizištu potrebno je pratiti sleganje susednih jedinica. Jako je važno iz bezbedonosnih razloga da budete sigurni da li vaši radovi utiču da se susedni objekti sležu, takođe i da ste sigurni da li je sleganje ako ga je bilo zaustavljeno.

 

 

Galerija