Računanje kubatura

 

 

Računanje kubatura iskopa i nasipa radi se skoro pri svim građevinskim radovima. To predstavlja razliku između početnog stanja i novonastalog stanja posle kopanja odnosno nasipanja materijala. Obračun kubatura je postupak izračunavanja količina iskopa, nasipa, rudarskih kopova, deponija, kamenoloma…

 

Čest problem sa kojim se investitori i izvođači radova susreću je nemogućnost kontrole količina materijala odvezenog sa gradilišta ili materijala utrošenog za nasipanje.

 

Ukoliko se izvrši geodetsko snimanje u dva navrata ( pre i posle radova ) moguće je izračunati razliku u kubaturi i time sprečiti zloupotrebe u pogledu količina.

 

Osnova za dobro sračunate količine je detaljno snimljen teren u horizontalnom i vertikalnom smislu. Pravilan izbor snimljenih detaljnih tačaka daje vernije rezultate.