Parcelacija

 

 

Parcelacija je postupak kojim se vrši podela površine i oblika parcele u katastru nepokretnosti. Uglavnom se jedna katastarska parcela deli na više njih ili se više spaja u jednu.

 

Parcelacija se radi u slučaju kada vlasnik ili korisnik poseduje katastarsku parcelu veće površine koju želi da isparceliše na manje parcele radi prodaje, a takođe i u slučaju da suvlasnici odnosno sukorisnici žele da svoje idealne delove pretvore u konkretne parcele, odnosno za dobijanje građevinske dozvole.

 

Za dobijanje građevinske dozvole, propisi nalažu da zemljište na kom se gradi mora biti  građevinska parcela, na kojoj je uknjiženo vlasništvo investitora (pravo svojine “1/1”).

 

Ovo su važne činjenice jer se veoma često dešava da je investitor kupio samo deo katastarske parcele, koja je u katastru u celini evidentirana kao poljoprivredna kultura. Nije redak slučaj da je u produžetku iste katastarske parcele već izgrađen jedan ili više objekata (sa ili bez građevinske dozvole). U takvim slučajevima je najpre neophodno izvršiti parcelaciju/preparcelaciju zemljišta.

 

Za parcelaciju/preparcelaciju potrebno je prvo pribaviti informaciju o lokaciji. gde su definisani urbanistički uslovi za formiranje katastarske parcele, gradjevinske parcele odnosno uslovima izgradnje na tom području. Projekat preparcelacije se izrađuje u saradnji urbaniste ( arhitekte ) i geometra, koji su registrovani i licencirani za tu vrstu posla. 

 

Osnova za izradu projekta je katastarsko-topografski plan.