Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukcije, nadziđivanje i doziđivanje postojećih objekata.

 

 

Projekti adaptacije, rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje postojećih objekata rade se na nivou idejnog ili glavnog projekta. Dokumantacija se izrađuje nakon sagledavanja postojeće tehničke dokumentacije u skladu sa pravnim i urbanističkim mogućnostima i potrebama naručioca. Sa posebnom pažnjom se ophodimo prema rekonstrukciji i adaptaciji već postojećih objekata davanjem neke nove dimenzije prostoru uz poštovanje same arhitekture i njenog izraza.

 

Galerija